Velkommen / Vedtægter
Radiohistorisk Forening Vest.
Vedtægter.

Foreningens formål:
At skabe forbindelser mellem radiosamlere og fremme fælles interesser.
Det søges nået gennem et blad, mail, (EDB udskrift) og hjemmeside, som udgives regelmæssigt, med artikler, interviews, annoncer om bytte, ophug, søgning, transportmulighed, samt gennem foredrag, udstilling og hvad der ellers måtte være af ideer.

Optagelse af medlemmer.
Målgruppen er radiosamlere og radiohistorisk interesserede, eksempelvis radiomekanikere, elektronikteknikere og folk, som er eller har været tilknyttet radioindustri.

Eksklusion af et foreningsmedlem.
Minimum 3 bestyrelsesmedlemmer kan til generalforsamlingen indstille, at et medlem skal ekskluderes, hvis der handles til skade for foreningen.

Kontingent.
Ved tilmelding betales et års kontingent, dog kun ½ kontingent ved tilmelding i sidste halvår.
Opkrævningen sker derefter automatisk i januar måned. Manglende indbetaling 1. februar betyder at postforsendelse og anden medlemsservice afbrydes.

Bestyrelsen.
Denne består af 5 medlemmer, som alle vælges for 2 år ad gangen, og omfatter formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Ved den første ordinære generalforsamling er to eller tre bestyrelsesmedlemmer på valg.
Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant for et år.
Der vælges to revisorer for to år. Den ene går dog til valg 1 år efter foreningens start.
En revisorsuppleant vælges for 1 år.

Ordinær generalforsamling.
Den afholdes hvert år i første kvartal med mindst 2 ugers varsel.
Godkendte referater fra sidste generalforsamling og årets bestyrelsesmøder fremlægges samlet til gennemsyn på generalforsamlingen. Der skal udsendes skriftlig indkaldelse med angivelse af mødets dagsorden.
Kun generalforsamlingen kan ændre foreningens vedtægter og kontingenter.
Ved afstemninger kræves almindeligt stemmeflertal. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning. På begæring af et medlem, skal afstemning foregå skriftlig. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden skal som minimum have følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kommentarer til formandens beretning, samt godkendelse
4. Kassererens gennemgang af udleveret regnskab
5. Godkendelse af regnskab
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af et minimum for foreningens aktiviteter i det nye år.
9. Valg

Forslag skal være afleveret til et bestyrelsesmedlem senest en måned før generalforsamlingen.
Referat af generalforsamlingen føres af sekretæren i kladde. Kladden renskrives og godkendes af bestyrelsen og dirigenten. Derefter sendes den til alle medlemmer via mail/post senest 1½ måned efter generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling.
Hertil kan indkaldes med mindst to ugers varsel, såfremt to bestyrelsesmedlemmer, eller halvdelen af foreningens medlemmer kræver det.

Regnskab.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Kassereren er forpligtet til altid at holde kassebog og medlemskartotek ført a jour.
Kassereren skal benytte foreningens bankkonto, så kontant kassebeholdning ikke overstiger 500 kr.

Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen skal holdes orienteret om foreningens økonomi. Foreningens økonomi og alle beslutninger der træffes på et bestyrelsesmøde, refereres af sekretæren i en kladde og renskrives senere. Referatet sendes via mail til bestyrelsens godkendelse. Det godkendte referatet sendes lejlighedsvis til alle medlemmer via mail/post.

Vedtægtsændringer.
Disse behandles på en generalforsamling og kan kun vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Ændringsforslagene skal have været vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Opløsning af foreningen.
For at opløse foreningen kræves vedtagelse på to generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum.
Foreningens værdier gives til interesserede medlemmer eller radiohistoriske foreninger.

Vedtægten er fra stiftende generalforsamling den 19. november 1994. Revideret i 2006 og 2015.